Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
za provedbu godišnjeg programa rada za 2024. godinu

Godišnji program rada temelji se na projektu:

Naziv projekta:
Stipendiranje studenata prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2024. godini (dio akademske godine 2023./2024. i dio akademske godine 2024./2025.)

Nositelj projekta:
Zaklada Zlatko Crnić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, 10000 Zagreb

I. Odjeljak PLAN PRIHODA Iznos
u €ur
Postotak u
ukupnim
prihodima
1. 2. 3. 4. 5.
1. 3512 Suosnivači - državni proračun 770,00 1.97%
2. 3512 Suosnivači - jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave 2.500,00 6,38 %
3. 3531 Donacije 3.300,00 8,43 %
4. 3212 Članski doprinosi - fizičke osobe 5.700,00 14,56 %
5. 3212 Ostali suosnivači i ostali podupiratelji 26,560.00 67,82 %
6. 3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 330,00 0,84 %
UKUPNO I. (1+2+3+4+5+6) 39,160.00 100 %

 
II. Odjeljak PLAN RASHODA Plan izdataka
iz drugih
prihoda
Postotak
1. 2. 3. 4. 5.
1.   Materijalni rashodi (ukupno od 1.1. do 1.4.) 9.260,00 23.65 %
1.1 4251 Usluge komunikacije (poštanske i telefonske) 350,00 0,89 %
1.2. 4261 Uredski materijal 70,00 0,76 %
1.3. 4257 Usluge administracije i knjigovodstvenog servisa (bruto) 8.000,00 20,43 %
1.4. 4431 Usluge platnog prometa 440,00 1,12 %
1.5. 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 400,00 1,02 %
2.   Rashodi za aktivnosti stipendiranja i pomoći
(ukupno od 2.1. do 2.3.)
29.900,00 76,35 %
2.1 4512 Stipendije studenti 29.900,00 76,35 %
2.2 4512 Stipendije postdiplomanti 0,00 0,00 %
2.3 4512 Pomoć djeci stradalih sudaca 0,00 0,00 %
UKUPNO II. (1+2) 39.160,00 100 %

 
III. Odjeljak PLAN PRIMITAKA OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA Plan primitaka Postotak
1. 2. 3. 4. 5.
1.   Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova 0,00 -
2.   Primici od dugoročnog zaduživanja od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici 0,00 -
3.   Primici od povrata glavnice danih zajmova 0,00 -
UKUPNO III. (1+2+3) 0,00 -

 
IV. Odjeljak PLAN IZDATAKA OD DANIH DUGOROČNIH ZAJMOVA ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE, DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TE OTPLATA GLAVNICE Plan izdataka Postotak
1. 2. 3. 4. 5.
1.   Izdaci od danih dugoročnih zajmova 0,00 -
2.   Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici 0,00 -
3.   Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova 0,00 -
UKUPNO III. (1+2+3) 0,00 -

 
V. Odjeljak PREZULTAT POSLOVANJA Planirani rezultat poslovanja  
1. 2. 3. 4. 5.
1. 5221 Višak prihoda 0,00  
2.   Višak prihoda - preneseni 177.430,00  
3.   Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 177.430,00  

Obrazloženje plana prihoda i plana rashoda te plana zaduživanja i otplata

I. Planirani prihodi

1. Suosnivači - državni proračun
Planirani prihodi iz državnog proračuna u 2024. godini su na približno istoj razini kao i u 2023. godini, te u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 1,97%.

2. Suosnivači - jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave
Članski doprinosi jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave planirani su u 2024. godini na bazi ostvarenih prihoda u 2023. godini u ukupnom iznosu od 2.500,00 eur što čini 6,38% ukupno planiranih prihoda u 2024. godini.

3. Donacije
Donacije su u 2024. godini planirane u ukupnom iznosu od 3.300,00 eur što čini 8,43% ukupnih planiranih prihoda.

4. Članarine i članski doprinosi - fizičke osobe
Ova stavka planiranih prihoda u 2024. godini odnosi se na uplate sudaca raznih sudova u Republici Hrvatskoj, koje se mjesečno izvršavaju kao obustave iz njihovih plaća i čini 14,56% ukupnih planiranih prihoda.

5. Ostali suosnivači i ostali podupiratelji
Planirani prihodi od uplata članskih doprinosa suosnivača te ostalih podupiratelja u 2024. godini u iznosu od 26.560,00 eur u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 67,82%.


 

II. Planirani rashodi

1. Materijalni izdaci tijekom provedbe projekta

1.1. Usluge komunikacije (poštanske, telefonske)
Iskazani iznos od 350,00 eur obuhvaća troškove poštanskih usluga za slanje poziva na godišnju svečanost podupirateljima Zaklade, obavijesti podupirateljima Zaklade o godišnjem članskom doprinosu, ugovora donatorima i sl., te troškove interneta operatera. Ukupan iznos navedenih usluga predstavlja 3,78% ukupnih materijalnih rashoda, odnosno 0,89% ukupnih planiranih izdataka u 2024. godini.

1.2. Uredski materijal

Izdaci za uredski materijal odnose se na potrošni uredski materijal za omotnice poštanskih pisama, papir za dopise, obrasce naloga za plaćanje, i sl. Planirani iznos od 70,00 eur čini 0,76% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 0,18% ukupnih planiranih izdataka u 2023. godini.

1.3. Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto)

Ugovorene usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) u mjesečnom iznosu od 663,61 eur bruto obuhvaćaju osim vođenja poslovnih knjiga i podizanje izvoda sa žiro-računa, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, predaju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja, izradu posebnih izvještaja namijenjenih Upravnom odboru, arhiviranju dokumentacije, sve administrativne poslove, slanje poziva za sjednice Upravnog odbora, i godišnju svečanost, izrada i slanje godišnjih obračuna i ugovora podupirateljima, ažuriranje podataka za web stranicu Zaklade, obradu natječajne dokumentacije stipendista, korespondenciju za stipendistima i sve druge administrativne poslove. Planirani godišnji iznos od 8.000,00 eur čini 86,39% materijalnih rashoda, odnosno 20,43% ukupnih planiranih rashoda u 2024. godini.

1.4. Usluge platnog prometa

Usluge platnog prometa odnose se na usluge banaka za vođenje računa te usluge banaka za obavljanje transakcija po žiro-računu i planirane su u iznosu od 440,00 eur Planirani znos za navedene usluge čini 4,75% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,12% ukupnih planiranih izdataka u 2024. godini.

1.5. Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su na bazi ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju, a u ovu skupinu rashoda čine rashodi za pokrivanje troškova studentima za dolazak na godišnju svečanost,održavanje web stranice,rashodi za muzički program na godišnjoj svečanosti i sl. Planirani iznos od 400,00 eur čini 4,32% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,02% ukupnih planiranih izdataka u 2024. godini.


 

2. Izdaci za aktivnosti projekta (ukupno od 2.1. do 2.3.)

2.1. Stipendije studenti

Za ak.god. 2023./2024. planirana je dodjela 13 stipendija u iznosu od 2.300 eur studentima pravnih fakulteta, od kojiih isplate u 2023. godini iznose 8.970,00 eur (za 10.,11. i 12.mj,) a u 2024. godini bit će isplaćeno 20.930,00 eur (1 do 7. mj.) U 2024. godini planirana je isplata 13 stipendija u zadnja 3 mjeseca 2024. godine u iznosu od 8.970,00 eur po natječaju za akademsku godinu 2024./2025. Dakle, u 2024. godini ukupno će biti isplaćeno 29.900,00 eur na ime stipendija studentima prava. Navedeni ukupni iznos od 29.900,00 eur čini 100% ukupnih planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 76,35% ukupnih planiranih izdataka u 2024. godini.

III. Planirani primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova

1. Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova
U 2024. godini ne planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova.

2. Primici od dugoročnog zaduživanja od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici
U 2024. godini ne planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici.

3. Primici od povrata glavnice danih zajmova
U 2024. godini ne planiraju se primici od povrata glavnice danih zajmova.

 

IV. Planirani izdaci od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova

1. Izdaci od danih dugoročnih zajmova
U 2024. godini ne planiraju se izdaci od danih dugoročnih zajmova.

2. Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici
U 2024. godini ne planiraju se izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici.

3. Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova
U 2024. godini ne planiraju se izdaci za otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova.

 

Upravitelj Zaklade
dr.sc. Danko Špoljarić

U Zagrebu, prosinac 2022.

 
 

Napomena: Financijski plan Zaklade Zlatko Crnić za 2024. godinu i Godišnji program rada za 2024. godinu donio je Upravni odbor dana_________(sukladno čl. 5. st. 1. i st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija )

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić