Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
za provedbu godišnjeg programa rada za 2022. godinu

Godišnji program rada temelji se na projektu:

Naziv projekta:
Stipendiranje studenata prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju i polaznika poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (dio akademske godine 2021./2022. i dio akademske godine 2022./2023.)

Nositelj projekta:
Zaklada Zlatko Crnić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, 10000 Zagreb

I. Odjeljak PLAN PRIHODA Iznos
u kunama (kn)
Postotak u
ukupnim
prihodima
1. 2. 3. 4. 5.
1. 3512 Suosnivači - državni proračun 5.700,00 2,24 %
2. 3512 Suosnivači - jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave 18.600,00 7,30 %
3. 3531 Donacije 25.000,00 9,81 %
4. 3212 Članski doprinosi - fizičke osobe 43.000,00 16,88 %
5. 3212 Ostali suosnivači i ostali podupiratelji 160.000,00 62,79 %
6. 3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.500,00 0,98 %
UKUPNO I. (1+2+3+4+5+6) 254.800,00 100 %

 
II. Odjeljak PLAN RASHODA Plan izdataka
iz drugih
prihoda
Postotak
1. 2. 3. 4. 5.
1.   Materijalni rashodi (ukupno od 1.1. do 1.4.) 69.500,00 28,08 %
1.1 4251 Usluge komunikacije (poštanske i telefonske) 2.500,00 3,60 %
1.2. 4261 Uredski materijal 700,00 1,01 %
1.3. 4257 Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) 60.000,00 86,33 %
1.4. 4431 Usluge platnog prometa 3.300,00 4,75 %
1.5. 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 3.000,00 4,32 %
2.   Rashodi za aktivnosti stipendiranja i pomoći
(ukupno od 2.1. do 2.3.)
178.000,00 71,92 %
2.1 4512 Stipendije studenti 168.000,00 94,38 %
2.2 4512 Stipendije postdiplomanti 10,000,00 5,62 %
2.3 4512 Pomoć djeci stradalih sudaca 0,00 0,00 %
UKUPNO II. (1+2) 247.500,00 100 %

 
III. Odjeljak PLAN PRIMITAKA OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA Plan primitaka Postotak
1. 2. 3. 4. 5.
1.   Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova 0,00 -
2.   Primici od dugoročnog zaduživanja od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici 0,00 -
3.   Primici od povrata glavnice danih zajmova 0,00 -
UKUPNO III. (1+2+3) 0,00 -

 
IV. Odjeljak PLAN IZDATAKA OD DANIH DUGOROČNIH ZAJMOVA ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE, DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TE OTPLATA GLAVNICE Plan izdataka Postotak
1. 2. 3. 4. 5.
1.   Izdaci od danih dugoročnih zajmova 0,00 -
2.   Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici 0,00 -
3.   Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova 0,00 -
UKUPNO III. (1+2+3) 0,00 -

 
V. Odjeljak PREZULTAT POSLOVANJA Planirani rezultat poslovanja  
1. 2. 3. 4. 5.
1. 5221 Višak prihoda 7.300,00  
2.   Višak prihoda - preneseni 1.283.547,00  
3.   Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 1.290.847,00  

Obrazloženje plana prihoda i plana rashoda te plana zaduživanja i otplata

I. Planirani prihodi

1. Suosnivači - državni proračun
Planirani prihodi iz državnog proračuna u 2021. godini su na istoj razini kao i u 2021. godini, te u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 2,24%.

2. Suosnivači - jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave
Članski doprinosi jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave planirani su u 2022. godini na bazi ostvarenih prihoda u 2021. godini u ukupnom iznosu od 18.600,00 kn, što čini 7,30% ukupno planiranih prihoda u 2022. godini.

3. Donacije
Donacije su u 2022. godini planirane u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, što čini 9,81% ukupnih planiranih prihoda.

4. Članarine i članski doprinosi - fizičke osobe
Ova stavka planiranih prihoda u 2022. godini odnosi se na uplate sudaca raznih sudova u Republici Hrvatskoj, koje se mjesečno izvršavaju kao obustave iz njihovih plaća i čini 16,88% ukupnih planiranih prihoda.

5. Ostali suosnivači i ostali podupiratelji
Planirani prihodi od uplata članskih doprinosa suosnivača te ostalih podupiratelja u 2022. godini u iznosu od 160.000,00 kn u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 62,79%.


 

II. Planirani rashodi

1. Materijalni izdaci tijekom provedbe projekta

1.1. Usluge komunikacije (poštanske, telefonske)
Iskazani iznos od 2.500,00 kn obuhvaća troškove poštanskih usluga za slanje poziva na godišnju svečanost podupirateljima Zaklade, obavijesti podupirateljima Zaklade o godišnjem članskom doprinosi, ugovora donatorima i sl., troškove telefona te toškove interneta operatera. Ukupan iznos navedenih usluga predstavlja 3,60% ukupnih materijalnih rashoda, odnosno 1,01% ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.

1.2. Uredski materijal

Izdaci za uredski materijal odnose se na potrošni uredski materijal za omotnice poštanskih pisama, papir za dopise, papir u boji za izradu zasvjedočenja studentima i postdiplomantima stipendistima, obrasce naloga za plaćanje, toner za pisač i sl. Planirani iznos od 700,00 kn čini 1,09% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 0,29% ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.

1.3. Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto)

Ugovorene usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) u mjesečnom iznosu od 5.000,00 kn bruto obuhvaćaju osim vođenja poslovnih knjiga i podizanje izvoda sa žiro-računa, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, predaju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja, izradu posebnih izvještaja namijenjenih Upravnom odboru, arhiviranju dokumentacije, sve administrativne poslove, slanje poziva za sjednice Upravnog odbora i godišnju svečanost, izrada i slanje godišnjih obračuna i ugovora i donatorima i podupirateljima, uplate stipendija, ažuriranje podataka za web stranicu Zaklade i dr. Planirani godišnji iznos od 60.000,00 kn čini 86,33% materijalnih rashoda, odnosno 24,24% ukupnih planiranih rashoda u 2022. godini.

1.4. Usluge platnog prometa

Usluge platnog prometa odnose se na usluge banaka za vođenje računa te usluge banaka za obavljanje transakcija po žiro-računu i planirane su u iznosu od 3.300,00 kn. Planirani znos za navedene usluge čini 4,75% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,33% ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.

1.5. Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su na bazi ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju, a u ovu skupinu rashoda čine rashodi za pokrivanje troškova studentima za dolazak na godišnju svečanost,održavanje web stranice,rashodi za muzički program na godišnjoj svečanosti, godišnjoj svečanosti i sl. Planirani iznos od 3,000,00 kn čini 4,32% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,21% ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.


 

2. Izdaci za aktivnosti projekta (ukupno od 2.1. do 2.3.)

2.1. Stipendije studenti

Za ak. godinu 2021./2022. planirana je dodjela 12 stipendija od 14.000,00 kn studenatima prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju, od kojih isplate u 2021. godini iznose 50.400,00 kn (10. do 12. mj.), a u 2022. godini će biti isplaćeno 117.600,00 (1. do 7. mj.) U 2022. godini planirana je isplata 12 stipendija u zadnja 3 mjeseca 2022. godine u iznosu od 50.400,00 kn po natječaju za akademsku godinu 2022./2023. Dakle, u 2022. godini će ukupno biti isplaćeno 168.800,00 kn na ime stipendija studentima prava. Navedeni ukupni iznos od 168.000,00 kn čini 94,38% ukupnih planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 67,88% ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.

2.2. Stipendije postdiplomanti

U 2022. godini planira se za ak. godinu 2021./2022. isplata stipendija za dva doktoranda s kojima je sklopljen ugovor u prethodnim godinama u iznosu od 10.000,00 kn što čini 5,62 % planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 4,04 % ukupnih planiranih rashoda u 2022. godini.


 

III. Planirani primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova

1. Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova
U 2022. godini ne planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova.

2. Primici od dugoročnog zaduživanja od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici
U 2022. godini ne planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici.

3. Primici od povrata glavnice danih zajmova
U 2022. godini ne planiraju se primici od povrata glavnice danih zajmova.

 

IV. Planirani izdaci od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova

1. Izdaci od danih dugoročnih zajmova
U 2022. godini ne planiraju se izdaci od danih dugoročnih zajmova.

2. Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici
U 2022. godini ne planiraju se izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici.

3. Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova
U 2022. godini ne planiraju se izdaci za otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova.

 

Upravitelj Zaklade
dr.sc. Danko Špoljarić

U Zagrebu, prosinac 2020.

 
 

Napomena: Financijski plan Zaklade Zlatko Crnić za 2022. godinu i Godišnji program rada za 2022. godinu donio je Upravni odbor na 4.sjednici (sukladno čl. 5. st. 1. i st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija )

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić