Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Podaci o zakladi
Utemeljenje:
Zaklada je temeljem rješenja Ministarstva uprave odnosno Središnjeg državnog ureda za upravu (klasa: UP/I-230-02/95-01/295 od 24. lipnja 1997., klasa: UP/I-230-01/01-01/40 od 14. lipnja 2002. i klasa: UP/I-230-01/04-01/5 od 28. siječnja 2004.) upisana u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj 1, uložak 20. Zaklada je rješenjem Ministarstva uprave od 22. srpnja 1993., klasa UP/I-230-02/93-01/34 bila upisana u Registar udruženja građena Republike Hrvatske.
 
Adresa Zaklade:
Zaklada Zlatko Crnić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, tel. (3851) 4801 183 i 4801 134,
faks (3851) 4801 181; e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr. MB 0426709.
OIB 34425332342
Žiroračun kod Poštanske banke Zagreb:HR9023900011100016857
Devizni račun: 30101-16-2500-0426709, Zagrebačka banka, d.d. SWIFT ZTBA HR 2X.

 
Svrha zaklade
Svrha Zaklade je pružanje potpore, novčane i druge pomoći studentima, postdiplomantima i doktorima prava; promicanje i podržavanje djelatnosti kojima se unapređuje pravnička struka i potiče težnja za vladavinom prava u Republici Hrvatskoj.
 
Djelatnosti koje Zaklada obavlja su:
- očuvanje uspomene na ime i djelo Zlatka Crnića;
- pružanje potpore, novčane i druge pomoći studentima, postdiplomantima i doktorandima prava prema kriterijima utvrđenim posebnim pravilnikom;
- nagrađivanje najboljih znanstvenostručnih radova iz područja građanskog, trgovačkog i radnog prava;
- promicanje aktivnosti kojima se unapređuje pravna struka i potiče težnja za vladavinom prava u Republici Hrvatskoj;
- pomaganje djeci sudaca koji su smrtno stradali obavljajući dužnost i poslove vezane za rad suda.
 
Podupiratelji Zaklade
Zakladi mogu pristupiti kao podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Statutom i drugim aktima Zaklade.
 
Tko i kako upravlja Zakladom?
Odredbama novog Statuta Zaklade Zlatko Crnić, koji je Skupština Zaklade donijela na sjednici održanoj 8.lipnja 2021. godine, određeno je da su tijela Zaklade – Upravni odbor i Upravitelj Zaklade.
  Upravni odbor Zaklade:
- donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade;
- donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore i druge opće akte Zaklade;
- donosi odluke o dodjeli potpore;
- odlučuje o promjeni sjedišta Zaklade, svrhe i osnovne imovine;
- bira i razrješava upravitelja Zaklade;
- upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade;
- utvrđuje godišnji proračun Zaklade;
- podnosi izvješća Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade;
- odlučuje o korištenju imovine Zaklade.
Upravni odbor ima 9 članova, a članove bira Vijeće podupiratelja na vrijeme od 5 godina.
Vijeće podupiratelja čine svi aktivni podupiratelji u prethodne dvije godine.
 
Članovi Upravnog odbora:
 • dr.sc. Snježana Bagić
 • Dubravka Burcar
 • mr.sc. Iris Gović Penić
 • Darko Horvat
 • prof.dr.sc. Tatjana Josipović
 • Marko Kallay
 • Damir Kontrec
 • prof.dr.sc. Petar Miladin
 • Neven Vranković
Upravitelj Zaklade:
 • dr.sc. Danko Špoljarić

 
Zakladu Zlatko Crnić zastupa dr.sc. Danko Špoljarić, upravitelj Zaklade.
Upis promjene Statuta, članova zakladnih tijela i osobe ovlaštene za zastupanje Zaklade odobren je rješenjem Gradskog ureda za opću upravu od 15. srpnja 2021. godine (KLASA: UP/I-233-02/21-02/20, URBROJ: 251-07-13-21-2).
 
Tko može biti stipendist Zaklade
Stipendisti mogu biti:
 • Studenti svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) koji nisu stariji od 26 godina, ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i ako im je prosjek ocjena u dosadašnjem studija 4,0 ili više. Prosjek ocjena predstavlja zbroj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.
 • Studenti poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija iz područja građanskog, trgovačkog, upravnog, europskog, međunarodnog ili financijskog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskog, ako nisu stariji od 35 godina te ako udovoljavaju sljedećim kriterijima:
  - ako su na dodiplomskom/diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,0 ili više,
  - ako poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom,
  - ako sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij,
  - ako imaju dvije preporuke istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i redovitih profesora pravnih znanosti.
Stipendije se dodjeljuju nakon provedenog javnog natječaja a isplata se vrši u deset mjesečnih obroka tijekom akademske godine (listopad-srpanj).
Pravo na stipendiju, prema posebnom Pravilniku, imaju i djeca sudaca koji su smrtno stradali obavljajući dužnost i poslove vezane uz rad suda.
 
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić