Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Osnivačka odluka
DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU HRVATSKE, Zagreb, Trg N. Š. Zrinjskog 3, kao utemeljitelj i osnivač (dalje u tekstu: utemeljitelj) i suosnivači prema priloženom popisu od 23. lipnja 1993. godine (dalje u tekstu: suosnivači) želeći trajno zadržati uspomenu na tragično preminulog kolegu i prijatelja Zlatka Crnića, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske odlučiše osnovati

Zakladu Zlatko Crnić

I.

Svrha je Zaklade Zlatko Crnić (u daljnjem tekstu: Zaklada) pružanje potpore, novčane i druge pomoći studentima, postdiplomantima i doktorantima prava.
Sredstvima Zaklade mogu se nagrađivati i najbolji znanstvenostručni radovi iz područja građanskog, trgovačkog i radnog prava.
Zaklada promiče i podržava djelatnosti kojima se unapređuje pravnička struka i potiče težnja za vladavinom prava u Republici Hrvatskoj.

II.

Sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama osnivača i suosnivača, djelatnostima Zaklade te prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba.
Utemeljitelj i suosnivači se obvezuju da će godišnje pridonositi i do 1. ožujka u korist Zaklade uplatiti iznos od najmanje 550 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate. U dogovoru sa Zakladnim vijećem obveza se može izvršiti i u drugim rokovima.
Obveza počinje teći 1. siječnja 1993. godine i narednih pet godina ne može se otkazati.
 
Obvezu za 1993. godinu suosnivači će ispuniti u roku 30 dana od dana održavanja osnivačke skupštine, odnosno u dogovoru sa Zakladnim vijećem.
Ako obveza ne bude u pisanom obliku otkazana do kraja 1997. godine produžuje se na sljedeći ciklus od pet godina i tako ciklično nastavlja (produžuje) svakih pet godina, uz mogućnost otkaza prije isteka petogodišnjeg roka.
Pravo je članova utemeljitelja i suosnivača i obveza Zaklade da na memorandumu i na svim aktima, a i drugim prigodama na pogodan način ističe njihovo ime.
Utemeljitelj i suosnivači dobivaju osnivačku povelju.

III.

Osim članova utemeljitelja i suosnivača (t. II/2 i XI) Zakladi mogu pristupiti kao članovi - podupiratelji i ostale pravne i fizičke osobe koje potpisom pristupnice preuzimaju prava i obveze utvrđene Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Zaklade.
Obveza je članova - podupiratelja da u rokovima i na način utvrđen u t. II. pridonose najmanje

 • pravne osobe jednom godišnje kunsku protuvrijednost od najmanje 60 eura, a
 • fizičke osobe jednom godišnje kunsku protuvrijednost od najmanje 12 eura ili jednom mjesečno kunsku protuvrijednost od najmanje 1 eura.
IV.
Utemeljitelj i suosnivači suglasni su da
 • Ustavni sud Republike Hrvatske
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Pravni fakultet Zagreb
 • Pravni fakultet Osijek
 • Pravni fakultet Rijeka
 • Pravni fakultet Split
 • Društvo hrvatskih sudaca
 • Plemenita općina Turopoljska
 • Družba braće hrvatskog zmaja
ako prihvaćaju obveze članova podupiratelje (t. III.) imaju položaj članova suosnivača.

V.

Zaklada je pravna osoba*
Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja može poduzimati i u inozemstvu.

VI.

Zaklada ima okrugli pečat, promjera 3 cm, kojemu je uzduž oboda ispisano: Zaklada Zlatko Crnić Zagreb.

VII.

Suosnivači su suglasni da Zaklada djeluje pri Društvu za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske i da poslove stručne službe Zaklade obavlja stručna služba Društva.
Ako Društvo prestane s radom ili tako odluči, suosnivači su suglasni da obveze utemeljitelja preuzme Družba braće hrvatskog zmaja.
 
Društvo će (Predsjedništvo ili Poticajni odbor) sazvati osnivačku skupštinu Zaklade koja će donijeti akte Zaklade: Statut i Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava, te izabrati tijela Zaklade.
 
Status člana osnivačke skupštine ima onaj suosnivač i suosnivač - podupiratelj koji je u pisanom obliku prihvatio obveze suosnivača, što će se utvrditi na osnivačkoj skupštini.
Društvo ima pravo na 5 članova osnivačke skupštine.
Zaklada ima: Skupštinu, Zakladno vijeće i Nadzorni odbor.
Statut i Pravilnik ne smiju biti u suprotnosti s ovom odlukom.

VIII.

Zakladom upravlja Zakladno vijeće od 7 članova, čiji mandat traje 4 godine.
Više od polovice članova Zakladnog vijeća su predstavnici suosnivača.
Predsjednik Zakladnog vijeća predstavlja i zastupa Zakladu i potpisuje akte.
Postupak izbora članova Zakladnog vijeća propisat će se statutom.

IX.

Nadzor nad radom i javnost rada i prestanak postojanja Zaklade uredit će se statutom.

X.

U znak poštovanja prema Zlatku Crniću, čije ime nosi Zaklada, Zakladno je vijeće ovlašteno da i mimo kriterija utvrđenih Pravilnikom iz t. V. pomaže i stipendira njegovu djecu.

XI.

Svaka fizička i pravna osoba koja prihvati i potpiše ovu odluku preuzimajući osobito obveze iz t. II. postaje suosnivač Zaklade.

XII.

Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja od strane utemeljitelja i suosnivača.
U Zagrebu, 23. lipnja 1993. godine

Predsjednik:
Zakladnog vijeća
Predsjedavajući:
Osnivačke skupštine
 
Mladen Žuvela mr. sc. Hrvoje Momčinović

 
* Odlukom Skupštine od 15. srpnja 2004. brisan je st. 2. toč. V. (Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Trg sv. Marka 4.).
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić