Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Godišnji program rada za 2022. godinu
- Obrazac proračuna projekta -

Naziv projekta:
Stipendiranje studenata prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju i polaznika poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2022. godini (dio akademske godine 2021/2022. i dio akademske godine 2022./2023.)

Nositelj projekta:
Zaklada Zlatko Crnić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, 10000 Zagreb

I. IZVORI FINANCIRANJA (prihod) Iznos
u kunama (kn)
Postotak u
ukupnim
prihodima
1. 2. 3. 4.
1. Državni proračun 5.700,00 2,24 %
2. Jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave 18.600,00 7,30 %
3. Donacije 25.000,00 9,81 %
4. Članarine i članski doprinosi - fizičke osobe 43.000,00 16,88 %
5. Ostali suosnivači i ostali podupiratelji 160.000,00 62,79 %
6. Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.500,00 0,98 %
UKUPNO I. (1+2+3+4+5+6) 254.800,00 100 %

 
II. IZDACI (troškovi) Plan
izdataka
iz drugih
prihoda
Plan
izdataka
iz prihoda
1. 2. 3. 4.
1. Materijalni izdaci (ukupno od 1.1. do 1.4.) 69.500,00 28,08 %
1.1 Usluge komunikacije (poštanske i telefonske) 2.500,00 3,60 %
1.2. Uredski materijal 700,00 1,01 %
1.3. Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) 60.000,00 86,33 %
1.4. Usluge platnog prometa 3.300,00 4,75 %
1.5 Ostali nespomenuti materijalni rashod 3.000,00 4,32 %
2. Izdaci za aktivnosti (ukupno od 2.1. do 2.3.) 178.000,00 71,92 %
2.1. Stipendije studenti 168.000,00 94,38 %
2.2. Stipendije postdiplomanti 10.000,00 5,62 %
2.3. Pomoć djeci stradalih sudaca 0 0 %
UKUPNO II. (1+2) 247.500,00 100 %

Obrazloženje plana prihoda i plana utroška sredstava za provođenje projekta "Stipendiranje studenata prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju i polaznika poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2022. (dio akademske godine 2021./2022. i dio akademske godine 2022./2023.)"

1. Državni proračun
Planirani prihodi iz državnog proračuna u 2022. godini su na istoj razini kao i u 2021. godini, te u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 2,24%.

2. Jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave
Članski doprinosi jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave planirani su u 2022. godini na bazi ostvarenih prihoda u 2021. godini u ukupnom iznosu od 18.600,00 kn, što čini 7,30% ukupno planiranih prihoda u 2022 godini.

3. Donacije
Donacije su u 2022. godini planirane u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, što čini 9,81% ukupnih planiranih prihoda

4. Članarine i članski doprinosi - fizičke osobe
Ova stavka planiranih prihoda u 2022. godini odnosi se na uplate sudaca raznih sudova u Republici Hrvatskoj, koje se mjesečno izvršavaju kao obustave iz njihovih plaća i čini 16,88% ukupnih planiranih prihoda.

5. Suosnivači i ostali podupiratelji
Planirani prihodi od uplata članskih doprinosa suosnivača te ostalih podupiratelja u 2022. godini u iznosu od 160.000,00 kn u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 62,79%.


 

II. Planirani izdaci

1. Materijalni izdaci tijekom provedbe projekta

1.1. Usluge komunikacije (poštanske, telefonske i internet)
Iskazani iznos od 2.500,00 kn obuhvaća troškove poštanskih usluga za slanje poziva godišnju svečanost podupirateljima Zaklade, obavijesti podupirateljima Zaklade o godišnjem članskom doprinosi, ugovora donatorima i sl., troškove telefona te troškove interneta operatera.
Ukupan iznos navedenih usluga predstavlja 3,60% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,01% ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.

1.2. Uredski materijal
Izdaci za uredski materijal odnose se na potrošni uredski materijal za omotnice poštanskih pisama, papir za dopise, obrasce naloga za plaćanje, toner za pisač i sl.
Planirani iznos od 700,00 kn čini 1,01% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 0,28% ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.

1.3. Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto)

Ugovorene usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) u mjesečnom iznosu od 5.000,00 kn bruto obuhvaćaju osim vođenja poslovnih knjiga i podizanje izvoda sa žiro-računa, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, predaju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja, izradu posebnih izvještaja namijenjenih Upravnom odboru, arhiviranju dokumentacije, sve administrativne poslove, slanje poziva za sjednice Upravnog odbora i godišnju svečanost, izrada i slanje godišnjih obračuna i ugovora, plaćanje stipendija i dr.
Planirani godišnji iznos od 60.000,00 kn čini 86,63% materijalnih izdataka, odnosno 24,24% ukupnih planiranih izdataka.

1.4. Usluge platnog prometa

Usluge platnog prometa odnose se na usluge banaka za vođenje računa te usluge banaka za obavljanje transakcija po žiro-računu i planirane su u iznosu od 3.300,00 kn.
Planirani znos za navedene usluge čini 4,75% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,33% ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.

1.5. Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su na bazi ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju, a u ovu skupinu rashoda čine rashodi za pokrivanje troškova studentima za dolazak na godišnju svečanost, rashodi za muzički program na godišnjoj svečanosti, održavanje web stranice i sl.
Planirani iznos od 3,000,00 kn čini 4,32% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,21% ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.


 

2. Izdaci za aktivnosti (ukupno od 2.1. do 2.3.)

2.1. Stipendije studenti

Za akad.god. 2021./2022. planirana je dodjela 12 stipendija od 14.000,00 kn studentima prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju, od kojiih isplate u 2021. godini iznose 50.400,00 kn (10. do 12. mj.) a u 2022. godini bit će isplaćeno 117.600,00 kn (1. do 7. mj.)
U 2022. godini planirana je isplata 12 stipendija u zadnja 3 mjeseca 2022. godine u iznosu od 50.400,00 kn po natječaju za akademsku godinu 2022./2023.
Dakle, u 2022. godini će ukupno biti isplaćeno 168.000,00 kn na ime stipendija studentima prava.
Navedeni ukupni iznos od 168.000,00 kn čini 94,38 % ukupnih planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 67,88 % ukupnih planiranih izdataka u 2022. godini.

2.2. Stipendije postdiplomanti

U 2022. godini planira se za ak. godinu 2021./2022. isplata stipendija za dva doktoranda s kojima je sklopljen ugovor u prethodnim godinama u iznosu od 10.000,00 kn što čini 5,62 % planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 4,04 % ukupnih planiranih rashoda u 2022. godini.

Izvoditeljica projekta
Dubravka Burcar, dipl. iur., v.r.
Voditelj projekta
dr. sc. Danko Špoljarić, v.r.
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić