Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Zagreb, 17. rujna 2009. godine
 
Zahtjev za dodjelu stipendije

Na 101. sjednici Zakladnog vijeća održanoj dana 17. rujna 2009. godine odlučeno je da se krajem rujna 2009. godine raspiše natječaj za dodjelu stipendija studentima (25 stipendija) i postdiplomantima (3 stipendije) svih pravnih fakulteta.

Oglasi će biti objavljeni na web stranici Zaklade, na oglasnim pločama svih pravnih fakulteta te u stručnim pravnim časopisima.

Natječaj za studente bit će otvoren do 30. listopada 2009. godine, a za postdiplomante do 27. studenoga 2009. godine.

 

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE
n a t j e č a j za dodjelu
STIPENDIJE ZAKLADE "ZLATKO CRNIĆ"

I. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2009/2010
Pravo na dodjelu Stipendije imaju svi studenti II, III, IV i V godine studija na dodiplomskom studiju na svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:
-ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i
-ako im je prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 4,00 ili više. Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.

II. Kandidati se vrednuju u skladu s Pravilnikom o stipendiranju i to na način da se boduje uspjeh u studiju, znanstveno-stručni rad i nagrada dekana, rektora i odgovarajuća međunarodna ili druga nagrada.

III. Zaklada iz svojih sredstava dodjeljuje 15 stipendija, dok po jednu stipendiju financira Hrvatska javnobilježnička komora, Odvjetnička društva iz Zagreba Žurić i partneri, Hanžeković-Radaković i partneri, Bogdanović & Dolički i partneri, Sučević i partneri, Andreis-Čogurić, Babić i partneri, Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić, Jelušić, Šurina, Stanković, Jurcan & Jabuka, te tri stipendije "Croatia osiguranje" d.d. Zagreb, a ukupno se dodjeljuje 25 stipendija.

IV. Visina stipendije iznosi 1.200,00 kn mjesečno (listopad - srpanj).

V. Zahtjev se podnosi na obrascu koji se dobije u Dekanatu fakulteta ili u Upravi zaklade, a može se naći, kao i sam natječaj, i na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr. Zahtjevu se prilaže: potvrda fakulteta o upisu, fotokopija indexa i potvrda fakulteta o prosjeku ocjena.
Kandidat je dužan priložiti i druge dokaza (o opravdanosti ponavljanja godine, znanstveno-stručnim radovima, nagradama) ako u zahtjevu traži da se uzmu u obzir.

VI. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ" 10000 ZAGREB, Trg N.Š. Zrinskog 5
do 30. listopada 2009. godine.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

VII. O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.
Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 8 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VIII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

predsjednik Zakladnog vijeća:
mr.sc. Danko Špoljarić


 

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE
n a t j e č a j za dodjelu
STIPENDIJE ZAKLADE "ZLATKO CRNIĆ" - POSTDIPLOMANTIMA


I. Natječaj se raspisuje za dodjelu 3 (tri) stipendije studentima poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija iz građanskog, trgovačkog, upravnog, europskog, međunarodnog javnog ili financijskog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj.

II. Pravo na dodjelu Stipendije imaju polaznici, ne stariji od 35 godina:
- ako su na dodiplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,0 ili više,
- ako poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom,
- ako sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij,
- ako imaju dvije preporuke istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i redovnih profesora pravnih znanosti.

III. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.
Stipendija za plaćanje školarine za I (prvi) i II (drugi) semestar isplaćuje se (fakultetu) na temelju potvrde o upisu; za III (treći), IV (četvrti), V (peti) i VI (šesti) semestar osim potvrde o upisu sukladno pravilniku o poslijediplomskom studiju treba priložiti i potvrdu fakulteta da je kandidat položio najmanje 30% (za IV), 70% (za V) odnosno 90% (za VI) odslušanih predmeta, sve uz ispunjenje i ostalih obveza prema studiju (izrada obveznih seminarskih radnji).

IV. Ako što drugo nije propisano na ovu se stipendiju shodno primjenjuju odredbe o stipendiji koja se dodjeljuje dodiplomantima studija prema Pravilniku o stipendiranju.

V. Zahtjevu valja priložiti:
-potvrdu o upisu, položenim ispitima i ispunjenju ostalih obveza prema studiju i o visini školarine,
-potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju,
-dvije preporuke istaknutih pravnika.
 
Natječaj i zahtjev nalaze se na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr.

VI. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ" 10000 ZAGREB, Trg N.Š. Zrinskog 5
do 27. studenoga 2009. godine.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

VII. O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.
Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 3 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VIII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

predsjednik Zakladnog vijeća:
mr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić