Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2020/03
Zagreb, 18. lipnja 2020.
 

I Z V J E Š Ć E
NADZORNOG ODBORA ZAKLADE

Sukladno odredbi članka 12. Statuta Zaklade Zlatko Crnić, Nadzorni odbor Zaklade Zlatko Crnić pregledao je financijsko poslovanje Zaklade za 2019. godinu.

Osobito je pregledana:

  • Glavna knjiga (I-XII 2019.)
  • Izvješće o financijskom poslovanju
  • Pregled ostvarenih prihoda i rashoda, bilanca i dr.

Utvrđeno je:
Ukupni prihodi: 265.419,50 kn
Ukupni rashodi: 245.832,06 kn
Višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2019.: 19.587,44 kn

Višak prihoda nad rashodima prenosi se i koristit će se za financiranje rashoda u sljedećem razdoblju.

Utvrđeno je da se financijsko poslovanje vodi u skladu s propisima za neprofitne organizacije:

  • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14)
  • Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18)
  • Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 31/15, 67/17)
  • Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 119/15)

Predlažemo Skupštini da prihvati Zaključni račun Zaklade Zlatko Crnić za 2019. godinu zajedno s Pregledom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u razdoblju za siječanj - prosinac 2019. godine kao i prijenos viška prihoda nad rashodima za financiranje rashoda u sljedećem razdoblju.

Ovo Izvješće prihvatilo je bez primjedbi Zakladno vijeće na 155. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2020. godine.

Članovi
Nadzornog odbora
 
prof. dr. Marko Petrak
Darko Horvat
Predsjednica
Nadzornog odbora
 
prof. dr. Tatjana Josipović
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić