Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Godišnji program rada za 2024. godinu
- Obrazac proračuna projekta -

Naziv projekta:
Stipendiranje studenata prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2024. godini (dio akademske godine 2023./2024. i dio akademske godine 2024./2025.)

Nositelj projekta:
Zaklada Zlatko Crnić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, 10000 Zagreb

I. IZVORI FINANCIRANJA (prihod) Iznos
u €ur
Postotak u
ukupnim
prihodima
1. 2. 3. 4.
1. Suosnivači - državni proračun 770,00 1,97 %
2. Suosnivači - jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave 2.500,00 6,38 %
3. Donacije 3.300,00 8,43 %
4. Članski doprinosi - fizičke osobe 5.700,00 14,56 %
5. Ostali suosnivači i ostali podupiratelji 26,560.00 67,82 %
6. Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 330,00 0,84 %
UKUPNO I. (1+2+3+4+5+6) 39,160.00 100 %

 
II. IZDACI (troškovi) Plan
izdataka
iz drugih
prihoda
Plan
izdataka
iz prihoda
1. 2. 3. 4.
1. Materijalni izdaci (ukupno od 1.1. do 1.4.) 9.260,00 23,65 %
1.1 Usluge komunikacije (poštanske i telefonske) 350,00 0,89 %
1.2. Uredski materijal 70,00 0,18 %
1.3. Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) 8.000,00 20,43 %
1.4. Usluge platnog prometa 440,00 1,12 %
1.5 Ostali nespomenuti materijalni rashod 400,00 1,02 %
2. Rashodi za aktivnosti stipendiranja i pomoći (ukupno od 2.1. do 2.3.) 29.900,00 76,35 %
2.1. Stipendije studenti 29.900,00 100,00 %
2.2. Stipendije postdiplomanti 0,00 0 %
2.3. Pomoć djeci stradalih sudaca 0 0 %
UKUPNO II. (1+2) 39.160,00 100 %

Obrazloženje plana prihoda i plana utroška sredstava za provođenje projekta ''Stipendiranje studenata prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju i polaznika poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2024. (dio akademske godine 2023/2024. i dio akademske godine 2024./2025.)''

1. Državni proračun
Planirani prihodi iz državnog proračuna u 2024. godini su na približno istoj razini kao i u 2023. godini, te u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 1,97%.

2. Jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave
Članski doprinosi jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave planirani su u 2024. godini na bazi ostvarenih prihoda u 2023. godini u ukupnom iznosu od 2.500,00 eur što čini 6,38% ukupno planiranih prihoda u 2024. godini.

3. Donacije
Donacije su u 2024. godini planirane u ukupnom iznosu od 3.300,00 eur što čini 8,43% ukupnih planiranih prihoda.

4. Članarine i članski doprinosi - fizičke osobe
Ova stavka planiranih prihoda u 2024. godini odnosi se na uplate sudaca raznih sudova u Republici Hrvatskoj, koje se mjesečno izvršavaju kao obustave iz njihovih plaća i čini 14,56% ukupnih planiranih prihoda.

5. Suosnivači i ostali podupiratelji
Planirani prihodi od uplata članskih doprinosa suosnivača te ostalih podupiratelja u 2024. godini u iznosu od 26.560,00 eur u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 67,82%.


 

II. Planirani izdaci

1. Materijalni izdaci tijekom provedbe projekta

1.1. Usluge komunikacije (poštanske, telefonske i internet)
Iskazani iznos od 350,00 eur obuhvaća troškove poštanskih usluga, te troškove interneta operatera. Ukupan iznos navedenih usluga predstavlja 3,78% ukupnih materijalnih rashoda, odnosno 0,89% ukupnih planiranih izdataka u 2024. godini.

1.2. Uredski materijal
Izdaci za uredski materijal odnose se na potrošni uredski materijal za omotnice poštanskih pisama, papir za dopise, obrasce naloga za plaćanje, i sl. Planirani iznos od 70,00 eur čini 0,76% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 0,19% ukupnih planiranih izdataka u 2023. godini.

1.3. Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto)

Ugovorene usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) u mjesečnom iznosu od 663,61 eur bruto obuhvaćaju osim vođenja poslovnih knjiga i podizanje izvoda sa žiro-računa, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, predaju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja, izradu posebnih izvještaja namijenjenih Upravnom odboru, arhiviranju dokumentacije, sve administrativne poslove, slanje poziva za sjednice Upravnog odbora, i godišnju svečanost, izrada i slanje godišnjih obračuna i ugovora podupirateljima, ažuriranje podataka za web stranicu Zaklade, obradu natječajne dokumentacije stipendista, korespondenciju za stipendistima i sve druge administrativne poslove. Planirani godišnji iznos od 8.000,00 eur čini 86,39% materijalnih rashoda, odnosno 20,43% ukupnih planiranih rashoda u 2024. godini.

1.4. Usluge platnog prometa

Usluge platnog prometa odnose se na usluge banaka za vođenje računa te usluge banaka za obavljanje transakcija po žiro-računu i planirane su u iznosu od 440,00 eur Planirani znos za navedene usluge čini 4,75% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,12% ukupnih planiranih izdataka u 2024. godini.

1.5. Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su na bazi ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju, a u ovu skupinu rashoda čine rashodi za pokrivanje troškova studentima za dolazak na godišnju svečanost,održavanje web stranice,rashodi za muzički program na godišnjoj svečanosti i sl.
Planirani iznos od 400,00 eur čini 4,32% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,02% ukupnih planiranih izdataka u 2024. godini.


 

2. Izdaci za aktivnosti

2.1. Stipendije studenti

Za ak.god. 2023./2024. planirana je dodjela 13 stipendija u iznosu od 2.300 eur studentima pravnih fakulteta, od kojiih isplate u 2023. godini iznose 8.970,00 eur (za 10.,11. i 12.mj,) a u 2024. godini bit će isplaćeno 20.930,00 eur (1 do 7. mj.)
U 2024. godini planirana je isplata 13 stipendija u zadnja 3 mjese
ca 2024. godine u iznosu od 8.970,00 eur po natječaju za akademsku godinu 2024./2025. Dakle, u 2024. godini ukupno će biti isplaćeno 29.900,00 eur na ime stipendija studentima prava.
Navedeni ukupni iznos od 29.900,00 eur čini 100% ukupnih planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 74,81% ukupnih planiranih izdataka u 2024. godini.

Voditelj projekta
dr. sc. Danko Špoljarić, v.r.
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić