Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Arhiva Novosti

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU*

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se

 • kriteriji za dodjelu novčanih sredstava - studentima dodiplomskog / diplomskog i poslijediplomskog studija,
 • diplomiranim pravnicima (dipl. iur), odnosno magistrima prava (mag. iur) koji pohađaju poslijediplomski specijalistički studij ili poslijediplomski magistarski znanstveni studij
 • diplomiranim pravnicima (dipl. iur), magistrima prava (mag. iur) ili magistrima pravnih znanosti (mr. sc.) koji pohađaju poslijediplomski doktorski studij
 • osobama koje tijekom godine objave najbolji rad (članak) iz područja građanskog, trgovačkog i radnog prava,
 • postupak dodjele i
 • prava i obveze korisnika sredstava.
Članak 2.

Zakladno vijeće zajedno s izvještajem i zaključnim računom za proteklu godinu priprema i podastire Skupštini prijedlog rasporeda i utroška sredstava proračuna za narednu (tekuću) godinu.
Zakladno je vijeće ovlašteno tijekom godine preraspodijeliti sredstva ovisno o raspoloživim sredstvima, ali je u slučaju bitnih promjena dužno zatražiti mišljenje Skupštine.

Članak 3.

Sredstva dodijeljena studentima daju se u obliku stipendije i nose naziv: Stipendija Zaklade Zlatko Crnić (u daljnjem tekstu: stipendija).

Članak 4.

Uvjeti za dodjelu stipendije određuju se ovim Pravilnikom i natječajem koji raspisuje Zakladno vijeće.
Broj stipendija određuje se natječajem Zakladnog vijeća ovisno o visini raspoloživih sredstava.
Prednost pri raspisivanju natječaja i dodjeli stipendija imaju stipendije za studente dodiplomskog / diplomskog studija.

Članak 5.

Pravo na dodjelu stipendije imaju svi studenti na dodiplomskom / diplomskom studiju na svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:

 • ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i
 • ako im je prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 4,0 ili više.
Članak 6.

Pravo na dodjelu stipendije imaju polaznici, ne stariji od 35 godina, poslijediplomskih studija iz građanskog, trgovačkog ili upravnog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj:

 • ako su na dodiplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,0 ili više,
 • ako poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom,
 • ako sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij,
 • ako imaju dvije preporuke istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i redovitih profesora pravnih znanosti.
Ako što drugo nije propisano, na ovu se stipendiju shodno primjenjuju odredbe o stipendiji koja se dodjeljuje studentima.
 
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji radi u pravosuđu (sudu, državnom odvjetništvu, odvjetništvu, javnom pravobraniteljstvu, javnom bilježništvu i kod sudaca za prekršaje).

Članak 7.

Stipendija polaznicima poslijediplomskih studija sastoji se u plaćanju cijele ili dijela školarine za poslijediplomski studij. Stipendija se isplaćuje u onoliko obroka koliko poslijediplomski studij ima semestara i to neposredno pravnom fakultetu koji organizira poslijediplomski studij.
 
Zakladno vijeće prilikom raspisivanja natječaja utvrđuje broj i visinu stipendija.
Stipendija za plaćanje školarine za I. i II. semestar isplaćuje se na temelju potvrde o upisu.
 
Stipendija za plaćanje školarine za III. semestar isplaćuje se na temelju potvrde o upisu u III. semestar i potvrde da je kandidat položio 20 posto odslušanih predmeta te da je ispunio svoje obveze glede izrade obvezatnih seminarskih radova.
 
Stipendija za plaćanje školarine za IV. semestar isplaćuje se na temelju potvrde o upisu u IV. semestar i potvrde da je kandidat položio 40 posto odslušanih ispita te da je ispunio svoje obveze glede izrade obvezatnih seminarskih radova.
 
Stipendija za plaćanje školarine za V. semestar doktorskog studija isplaćuje se na temelju potvrde o upisu u V. semestar i potvrde da je kandidat položio 60 posto odslušanih ispita te da je ispunio svoje obveze glede izrade obvezatnih seminarskih radova.
 
Stipendija za plaćanje školarine za VI. semestar doktorskog studija isplaćuje se na temelju potvrde o upisu u VI. semestar i potvrde da je kandidat položio 80 posto odslušanih ispita te da je ispunio svoje obveze glede izrade obvezatnih seminarskih radova.
 
Ako se na temelju prethodnih odredaba ne može isplaćivati stipendija za III., IV., V. i VI. semestar, ona se isplaćuje na način i pod uvjetima utvrđenim aneksom ugovora o dodjeli stipendije, ovisno o broju semestara poslijediplomskog studija, broju ispita i ostalih obveza polaznika poslijediplomskog studija.

Članak 8.

Kandidati za dodjelu stipendija za studente dodiplomskog / diplomskog studija vrednuju se tako da se boduje:

 • uspjeh u studiju,
 • znanstvenostručni rad,
 • nagrada dekana, rektora ili odgovarajuća međunarodna ili druga nagrada.
Članak 9.

Uspjeh u studiju mjeri se prosječnom ocjenom u dosadašnjem tijeku studija bodovanom brojem bodova koji odgovara prosjeku ocjena zaokruženom na jednu decimalu.
Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.

Članak 10.

 
Stručni rad objavljen u studentskom časopisu boduje se sa   0,2
Znanstveni ili stručni rad objavljen u recenziranoj, domaćoj ili inozemnoj publikaciji boduje se sa   0,3
Sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima ili međunarodnom natjecanju boduje se sa   0,3

 
Članak 11.

 
Nagrada dekana boduje se sa   0,3
Nagrada rektora boduje se sa   0,5
Odgovarajuća međunarodna nagrada boduje se sa   0,3-0,5
Nagrada odgovarajuća nekoj od ovih nagrada boduje se sa   0,3-0,5

 
Članak 12.

Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji je na višoj godini studija.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i nalaze se na istoj godini studija prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se mjeri prosjekom ukupnog prihoda domaćinstva po članu domaćinstva.

Članak 13.

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u tisku i na oglasnim pločama svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj te na drugi pogodan način. Natječaj sadrži:

 1. broj, vrstu i visinu stipendija za predstojeću školsku godinu,
 2. izvod iz Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele,
 3. rok u kojem se podnosi zahtjev,
 4. naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev,
 5. popis dokumenata koje je kandidat dužan priložiti uz zahtjev,
 6. upozorenje da se nepotpuni zahtjevi neće uzimati u razmatranje,
 7. rok u kojem će kandidati biti izvješteni o rezultatu natječaja.
Zahtjev se podnosi na tipiziranom obrascu čiji sadržaj utvrđuje Zakladno vijeće.

Članak 14.

Zakladno vijeće može osnovati posebnu komisiju koja će provesti natječaj, utvrditi rezultate i izvještaj podastrijeti Zakladnom vijeću koje donosi odluku.

Članak 15.

Istekom roka za podnošenje zahtjeva, koji ne može biti duži od 30 dana, utvrđuju se rezultati natječaja u roku 15 dana.
Odluka se dostavlja svim kandidatima, objavljuje u tisku i na drugi pogodan način.
 
Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku 8 dana od dana primitka obavijesti u kojoj će biti upozoren i na svoje pravo prigovora.

Članak 16.

Stipendija se isplaćuje u deset mjesečnih obroka tijekom akademske godine (listopad-srpanj) do 10. u mjesecu za tekući mjesec.
Tijekom isplate stipendije Zakladno vijeće može, s obzirom na tekuću inflaciju i raspoloživa sredstva, revalorizirati visinu stipendije.

Članak 17.

Visina stipendije može iznositi između najniže propisane (minimalne) i prosječne mjesečne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj.

Članak 18.

Korisnik stipendije (stipendist) i Zaklada sklapaju ugovor o dodjeli stipendije prema tipskom obrascu, sadržaj kojeg utvrđuje Zakladno vijeće.

Članak 19.

Ako Zakladno vijeće ocijeni da Zaklada raspolaže sredstvima financijskim će planom predvidjeti sredstva za pripomoć pri izradi magistarskih i doktorskih radnji i ujedno propisati kriterije za korištenje sredstava raspisujući otvoreni natječaj za njihovo korištenje. Osnovni kriterij je dotadašnja vrsnost kandidata u studiju i znanstvenostručnom radu.

Članak 20.

Početkom svake godine raspisuje se natječaj za dodjelu Nagrade Zaklade Zlatko Crnić osobi koja u prethodnoj godini prema ocjeni žirija objavi najbolji rad (Članak) iz područja građanskog, trgovačkog i radnog prava.
 
Kriteriji i postupak za dodjelu ove nagrade utvrdit će se posebnim Pravilnikom koji će usvojiti Zakladno vijeće.
Pravilnik će se dati na potvrdu Skupštini.

Članak 21.

U slučaju da neko pitanje nije riješeno ovim Pravilnikom, na odgovarajući će se način primijeniti odredbe akata Sveučilišta u Zagrebu ili akti Ministarstva znanosti, odnosno Ministarstva prosvjete koji se odnose na dodjelu stipendija, nagrada, odnosno odgovarajućih novčanih davanja.

Članak 22.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

* Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava stupio je na snagu 23. lipnja 1993., prvi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava 23. lipnja 1994., a drugi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava 23. lipnja 1995.

U Zagrebu, 3. listopada 1995.

Na V. skupštini Zaklade održanoj 23. lipnja 1997. usvojene su izmjene u članku 10. i 11. Pravilnika. Izmjene su unijete u tekst Pravilnika.

U Zagrebu, 23.lipnja 1997.

Na VI. skupštini Zaklade održanoj 23.lipnja 1998. usvojene su izmjene u članku 7., 10. i 11. Pravilnika. Izmjene su unijete u tekst Pravilnika.

U Zagrebu, 23. lipnja 1998.

Na XVI. skupštini Zaklade održanoj 20.lipnja 2007. usvojene su izmjene u članku 1., 4., 5., 6. i 7., a izmijenjen je i naziv Pravilnika. Izmjene su unijete u tekst Pravilnika.

U Zagrebu, 20.lipnja 2007.

Na 89. sjednici Zakladnog vijeća utvrđen je pročišćeni tekst Pravilnika koji ovdje objavljujemo

U Zagrebu, 26. rujna 2007.

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić