Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Statut
Na temelju članka čl. 25. Zakona o zakladama („Narodne novine“ broj 106/18 i 98/19), te Osnivačke odluke zaklade Zlatko Crnić od 23.lipnja 1993. godine i Statuta zaklade Zlatko Crnić od 23. lipnja 1993. godine s Izmjenama i dopunama Statuta od 23. lipnja 1997. godine, 14. prosinca 1999. godine i 15. srpnja 2003. godine, Skupština zaklade Zlatko Crnić iz Zagreba, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5 (OIB: 34425332342), donosi dana 8. lipnja 2021.:

STATUT
ZAKLADE ZLATKO CRNIĆ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Statut Zaklade Zlatko Crnić ( u daljnjem tekstu: Zaklada) sadrži:

 • podatke o nazivu i sjedištu Zaklade te druge opće podatke;
 • podatke o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade i njenom financiranju;
 • odredbe o svrsi zaklade;
 • odredbe o djelatnostima kojima se ostvaruje svrha Zaklade;
 • odredbe o javnosti rada;
 • odredbe o statusnim promjenama;
 • odredbe o Zakladnim tijelima, odredbe o postupku za postavljanje i razrješenje članova Zakladnih tijela, kao i o odgovornosti za rad tih članova;
 • odredbe o donošenju odluka i objavi odluka Zakladnih tijela;
 • odredbe o ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju te na naknadu troškova;
 • podatke o zastupanju Zaklade;
 • odredbe o podnošenju izvješća o radu i podnošenju računa o imovinskom i financijskom stanju zaklade nadležnim tijelima;
 • odredbe o izmjenama i dopunama statuta Zaklade;
 • odredbe o prestanku Zaklade i prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade;
 • druge odredbe, u skladu s Izjavom o osnivanju;
Članak 2.

(1) Naziv Zaklade glasi: Zaklada Zlatko Crnić;

(2) Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5.

Članak 3.

(1) Za zastupanje zaklade ovlašten je upravitelj.

Članak 4.

(1) Zaklada je osnovana Osnivačkom odlukom Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske (dalje u tekstu: Zakladnik) 23. lipnja 1993. godine.

Članak 5.

(1) Zaklada je pravna osoba.

(2) Zaklada se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 6.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 7.

(1) Zaklada ima pečat i logo.

(2) Izgled, veličina i likovno rješenje loga Zaklade propisani su posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor.


 

II. IMOVINA ZAKLADE

Članak 8.

(1) Osnovnu imovinu Zaklade u trenutku njezinog osnivanja čine novčana sredstva u iznosu od 1.000.000 (jedan milijun) kuna.

(2) Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim ako se time osigurava ispunjenje svrhe i postojanja zaklade.

(3) Osim imovine navedene u stavku 1. ovog članka, imovinu Zaklade čine i donacije podupiratelja, te ostali izvori imovine sukladno članku 34. Zakona o zakladama.

(4) Podupiratelji zaklade obvezuju se na donacije.


 

III. SVRHA ZAKLADE

Članak 9.

(1) Svrha Zaklade je pružanje potpore, novčane i druge pomoći studentima, postdiplomantima i doktorima prava; promicanje i podržavanje djelatnosti kojima se unapređuje pravnička struka i potiče težnja za vladavinom prava u Republici Hrvatskoj.

(2) Djelatnosti koje Zaklada obavlja su:
- očuvanje uspomene na ime i djelo Zlatka Crnića;
- pružanje potpore, novčane i druge pomoći studentima, postdiplomantima i doktorandima prava prema kriterijima utvrđenim posebnim pravilnikom;
- nagrađivanje najboljih znanstvenostručnih radova iz područja građanskog, trgovačkog i radnog prava;
- promicanje aktivnosti kojima se unapređuje pravna struka i potiče težnja za vladavinom prava u Republici Hrvatskoj;
- pomaganje djeci sudaca koji su smrtno stradali obavljajući dužnost i poslove vezane za rad suda.


 

IV. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 10.

(1) Zakladi mogu pristupiti kao podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Statutom i drugim aktima Zaklade.

(2) Podupiratelji su dužni uložiti svoje znanje i kapacitete u suradnji sa Zakladom u aktivnostima usmjerenim na ostvarenje svrhe Zaklade.

(3) Financijski troškovi i kasniji gospodarski učinci definiraju se internim Ugovorima između podupiratelja i Zaklade.


 

V. JAVNOST RADA ZAKLADE

Članak 11.

(1) Rad Zaklade je javan.

(2) Zaklada je obvezna javnosti putem sredstava javnog priopćavanja davati informacije o obavljanju poslova iz svog djelokruga djelatnosti.

(3) Odluke i drugi pravni akti koje donosi Upravni odbor Zaklade objavljuju se na mrežnim stranicama Zaklade. Isti se mogu na temelju odluke Upravnog odbora objaviti i na drugi prikladan način.


 

VI. TIJELA ZAKLADE

Članak 12.

(1) Tijela Zaklade su:
- Upravni odbor.
- Upravitelj Zaklade.

Članak 13.

(1) Upravni odbor ima 9 (devet) članova.

(2) Vijeće podupiratelja imenuje Upravni odbor na vrijeme od 5 (pet) godina.

(3) Vijeće podupiratelja čine svi aktivni podupiratelji u prethodne dvije godine.

Članak 14.

(1) Upravni odbor Zaklade:
- donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade;
- donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore i druge opće akte Zaklade;
- donosi odluke o dodjeli potpore;
- odlučuje o promjeni sjedišta Zaklade, svrhe i osnovne imovine;
- bira i razrješava upravitelja Zaklade;
- upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade;
- utvrđuje godišnji proračun Zaklade;
- podnosi izvješća Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade;
- odlučuje o korištenju imovine Udruge.

Članak 15.

(1) Vijeće podupiratelja može opozvati članove Upravnog odbora zbog opetovanog neopravdanog nesudjelovanja u radu Upravnog odbora, neizvršavanja povjerenih obveza i trajnije nesposobnosti za rad.

(2) Upravni odbor i svaki njegov član odgovaraju za svoj rad Vijeću podupiratelja.

Članak 16.

(1) Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

(2) Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na mrežnim stranicama Zaklade ili na drugi prikladan način.

Članak 17.

(1) Članovi Zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Članovi Zakladnih tijela imaju pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad.

Članak 18.

(1) Upravitelja Zaklade bira i razrješava Upravni odbor Zaklade za vrijeme od 5 (pet) godina.

(2) Upravitelj Zaklade je po funkciji član Upravnog odbora Zaklade.

(3) Upravitelj Zaklade predsjedava sjednicama Upravnog odbora Zaklade.

(4) Upravitelj Zaklade:
- zastupa Zakladu;
- provodi odluke Upravnog odbora;
- vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora;
- predlaže Upravnom odboru godišnji proračun;
- podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade;
- priprema sve odluke koje donosi Upravni odbor;

(5) Upravni odbor može opozvati upravitelja Zaklade pod uvjetima propisanim odredbom članka 14. ovog Statuta.


 

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 19.

(1) Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama statuta.

(2) Pravila, struktura, primjenjivost te ostala pitanja ostvarivanja svrhe zaklade detaljnije će se regulirati Pravilnikom Zaklade

(3) Tumačenje odredaba Statuta daje Upravni odbor Zaklade.


 

VIII. STATUSNE PROMJENE

Članak 20.

(1) Zaklada se može pripojiti drugoj zakladi, spojiti s jednom ili više zaklada ili podijeliti na dvije ili više zaklada, u skladu sa Zakonom o zakladama, Izjavom o osnivanju i ovim Statutom.


 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.

(2) U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada zakladi iste ili slične svrhe, udruzi ili ustanovi koje imaju iste ili slične ciljeve ili jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, sukladno odluci Upravnog odbora.

Članak 22.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

(2) Donošenjem ovog Statuta stavlja se izvan snage Statut zaklade Zlatko Crnić od 23. lipnja 1993. godine.

(3) U slučaju kolizije odredbi ovog Statuta i Osnivačke odluke od 23. lipnja 1993., primjenjuju se odredbe ovog Statuta.

Predsjednik Skupštine zaklade Zlatko Crnić

dr.sc.Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić