Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb;
tel: 099 461 1840 (Dubravka Burcar, tajnica Zakladnog vijeća); info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Pravilnik o pomaganju djeci smrtno stradalih sudaca
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak prikupljanja, upravljanja i dodjele sredstava namijenjenih za pomaganje djeci sudaca koji su smrtno stradali obavljajući dužnosti i poslove vezane za rad suda.

Članak 2.

Sredstva se prikupljaju od doprinosa sudaca i drugih darovatelja (pojedinci, udruge, ustanove, društva, državna i druga javna tijela i dr.), koji pristupaju Zakladi kao suosnivači ili podupiratelji ili kao darovatelji.
Povjerenstvo osnovano sukladno članku 9. ovog Pravilnika (dalje: Povjerenstvo) potiče i pomaže prikupljanje sredstava.

Članak 3.

Sredstva se drže na računu Zaklade, ali se vode izdvojeno i izdvojeno se prikazuju u sklopu zaključnog računa Zaklade.

Članak 4.

Sredstva se koriste kao pomoć za uzdržavanje, a osobito za školovanje (dalje: stipendiranje) djece smrtno stradalih sudaca iz članka 1. ovoga Pravilnika.
Pravo na stipendiju imaju maloljetna djeca, kao i punoljetna djeca koja se redovito školuju.
 
Punoljetno dijete koje nije sposobno za rad, dok ta nesposobnost traje, ima pravo na pomoć, kao i punoljetno dijete koje je nezaposleno, a uredno se prijavljuje službi za nezaposlene.

Članak 5.

Visina stipendije može iznositi između najniže propisane (minimalne) i prosječne mjesečne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj, a ovisno o uzrastu i potrebama djeteta i mogućnostima Zaklade (raspoloživim sredstvima).
Iznimno na obrazloženi prijedlog Povjerenstva stipendija može iznositi i više od propisanog prethodnim stavkom.

Članak 6.

Korisnik stipendije (stipendist) i Zaklada sklapaju ugovor o dodjeli stipendije, sadržaj kojeg utvrđuje Zakladno vijeće na prijedlog Povjerenstva.
Prigodom razmatranja godišnjih izvješća o radu Povjerenstva i Zakladnog vijeća, razmatra se i potreba izmjene i dopune Ugovora.
 
Tijekom isplate stipendije Zakladno vijeće može s obzirom na raspoloživa sredstva i tekuću inflaciju revalorizirati visinu stipendije.

Članak 7.

Visina pomoći djeci iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika određuje se u granicama stipendije iz stavka 1. istog članka na prijedlog Povjerenstva.

Članak 8.

Na prijedlog Povjerenstva, a ovisno od raspoloživih sredstava, može se financirati i neka druga potreba djece.

Članak 9.

U sudu u kojem je stradao sudac osniva se tročlano Povjerenstvo kao pomoćno tijelo Zakladnog vijeća koje se brine za provedbu ovog Pravilnika.
Poticaj za osnivanje Povjerenstva može dati svaki ogranak Udruge hrvatskih sudaca, predsjednik suda te grupa od najmanje pet sudaca.
 
Članove Povjerenstva utvrđuje predsjednik suda s predsjednicima odjela uz suglasnost Zakladnog vijeća.
U slučaju da se Povjerenstvo ne utvrdi u smislu prethodnog stavka, Povjerenstvo će imenovati Zakladno vijeće.

Članak 10.

Povjerenstvo prati razvoj i školovanje djece, potiče prikupljanje i prati trošenje sredstava, Zakladnom vijeću podastire prijedloge i jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu, a zainteresirane suce obavještava o utrošku sredstava i svemu drugom što može biti od interesa za dobrobit djece.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ovaj Pravilnik usvojen je na sjednici Zakladnog vijeća 11. siječnja 2000., a potvrđen na VIII. skupštini Zaklade 20. lipnja 2000.

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić